Belangrijk

Inhoud

Donaties

Huishoudelijk reglement:

Copy-Right

Kinderen.

Sponsoren

Donaties

Donaties zijn welkom op rekening:
IBAN; NL20ABNA0461706717  t.n.v. Stichting Bikers4All te Neede.
BIC-code; ABNANL2A
Rsin: 852617537

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke voordelen zijn er voor een donateur?
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wat is de invloed voor de Belastingdienst?
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen over uw specifieke situatie. Daarnaast staat op de website van de Belastingdienst met “ANBI” als zoekcode aanvullende (gespecificeerde) informatie. Meer info over hoe en wat op de site van de belastingdienst .

U kunt ook sponsoren.
Dat kan op 2 manieren:
Door een bijdrage te leveren aan Stichting Bikers4all. Gelden worden gebruikt voor hen die ons nodig hebben en om in de kosten te voorzien van onze website en eventueel drukwerk.
Door een bijdrage te leverenaan een van de projecten van Stichting Bikers4all. Gelden komen voor de volle 100% ten goede aan het doel. Heeft u vragen over donatie’s, dan kunt u terecht bij onze penningmeester Jolanda via: penningmeester@bikers4all.nl, of onze voorzitter Derk, te bereiken via info@bikers4all.nl
Bikers4All is een non-profit organisatie en daarom niet uit op winstbelang. De mensen achter Bikers4all zetten zich belangeloos in; het grootste deel van de financiën wordt door onszelf gedragen,aangevuld door sponsorgelden.

Huishoudelijk reglement:
Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van Stichting Bikers4all.

Algemeen:
In het Huishoudelijk Reglement worden nadere regels gegeven omtrent de werkzaamheden van het bestuur, aansprakelijkheid, de introductie en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Ambassadeurs kunnen een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement schriftelijk indienen bij het bestuur. Door toe te treden verklaart iedere Ambassadeur van Stichting Bikers4all zich zonder voorbehoud te houden aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Taken bestuur
Artikel 1

1. Voorzitter
a. Draagt zorg voor de belangen van Bikers4All in het algemeen.
b. Waakt over de handhaving van de statuten en de huishoudelijkeregels.
c. Leidt de vergaderingen en regelt de te verrichten werkzaamheden.
d. Opent en sluit de voor alle Ambassadeurs/deelnemers toegankelijke
    bijeenkomsten van de stichting.
e. Beslist in bestuursvergaderingen bij staking der stemmen.
f. Houdt toezicht op de werkzaamheden van de overige bestuursleden.
g. Bij afwezigheid wordt die taak waargenomen door een van de overige
    bestuursleden van de stichting.
h. Hij ondertekent mede ter goedkeuring de notulen van alle vergaderingen van de
    stichting.
g. Draagt zorg voor de belangen van Stichting Bikers4all, en zal niets
    ondernemen ten nadele van de Stichting

2. Vicevoorzitter  ( is nog niet ingevuld)
a. Treedt op als plaatsvervangend voorzitter.
b. Draagt zorg voor de belangen van Stichting Bikers4all, 
    en zal niets ondernemen ten nadele van de Stichting 

3. Secretaris
a. Controleert de correspondentie van Stichting Bikers4All.
b. Van de uitgaande stukken behoudt hij/zij een kopie.
c. Maakt notulen tijden de bestuursvergadering.
d. Draagt zorg voor de belangen van Stichting Bikers4all, 
    en zal niets ondernemen ten nadele van de stichting

4. Penningmeester
a. Houdt toezicht op sponsorgelden en inkomsten uit merchandise van
    Stichting Bikers4All.
b. Houdt een kasboek bij.
c. Beslist welke uitgaven kunnen worden gedaan.
d. Draagt zorg voor de belangen van Stichting Bikers4all, 
    en zal niets ondernemen ten nadele van de Stichting

5. Overige bestuurleden en Ambassadeurs
    Dragen zorg voor de belangen van Stichting Bikers4all, 
    en zullen niets ondernemen ten nadele van de Stichting.

Aansprakelijkheid
Artikel 2
1. Iedere Ambassadeurs/deelnemers is aansprakelijk voor de door hem aan de
    eigendommen van Stichting Bikers4All aangerichte schade.
2. Iedere Ambassadeurs/deelnemers is persoonlijk aansprakelijk
    voor elke schade, toegebracht aan derden,
    indien deze gebeurtenis zijn of haar eigen verantwoordelijkheid betreft.
    Stichting Bikers4all kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
3. Iedere Ambassadeurs/deelnemers is verplicht zich tegen aansprakelijkheid
    te verzekeren volgens door de wet gestelde richtlijnen.
4. Iedere Ambassadeurs, die een introducé meeneemt naar een door de Stichting
    georganiseerd evenement, dient deze persoon te informeren over deze
    aansprakelijkheidregels.
5. Iedere Ambassadeurs/deelnemers dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
6. Het is voor Ambassadeurs niet toegestaan om zonder overleg met het  
    stichtingbestuur van Bikers4all, contact te leggen met gezinnen en instanties
    waarvoor wij rijden.
    De gezinnen en instanties vallen onder verantwoording van het bestuur van
    Stichting Bikers4all.
    Ook is het niet toe gestaan om alleen achter te blijven bij een gezin c.q. tehuis.
    (de regel = samen uit, samen thuis.)

Herkenningstekens van de stichting Bikers4All
Artikel 3
1.  Verkoop van Stichting Bikers4all merchandise, geschiedt via webwinkel en
     verkoop tijdens evenementen.
     De opbrengst komt ten goede aan het doel. (zie statuten).
2.  De door de Stichting beschikbare herkenningstekens, zogenoemde badges,
     kunnen door Ambasseurs, gekocht worden,
     vermeerderd met verzendkosten gekocht worden.
3.  De badge heeft geen enkele waarde, dan alleen reclame te maken voor
     de Stichting,wie we zijn en wat we doen.
     Verder mag je vrijuit spreken over Stichting Bikers4alL, 
     maar niet namens Stichting Bikers4all.
     Daar is het Stichtingbestuur voor, en de woordvoerders.
4.  Het is een NIET toegestaan, zonder toestemming van het hoofdbestuur, 
     herkenningstekens van de Stichting zelf te laten drukken of aan te laten brengen
     (t-shirts, mokken, muismatten, enz).
5.  Het is niet toegestaan, zonder toestemming van het hoofdbestuur,
     wijzigingen aan te brengen aan de originele herkenningstekens (logo).
6Op alles rust copyright.

Introducés
Artikel 4
 Introducés dienen altijd voorgesteld te worden aan een van de leden van het Stichtingbestuur.

Website
Artikel 5
 De website van Stichting Bikers4All is de officiële informatiebron.
daarnaast is er de officiële facebook pagina. link

Sponsoring / Adverteren
Artikel 6
1. Het voltallige stichtingbestuur bepaalt of sponsorgelden geaccepteerd worden.
2. Het voltallige stichtingbestuur bepaalt of bedrijven en instanties m.b.v.
    de Stichting Bikers4all mogen adverteren.

Fotografie en video opnamen
Artikel 7
1. Foto’s en video’s tijdens evenementen van Stichting Bikers4All
    mogen alleen gemaakt worden, na overleg met, en toestemming van de Voorzitter.
2. Evenementen waarbij geen foto’s gemaakt mogen worden, zullen vooraf herkenbaar
    gemaakt zijn via de website, en bij de voorafgaande briefing.
    Dit in verband met de privacy en de veiligheid van de personen voor wie we rijden.

Het rijden in groepen (herkenbaar als Stichting Bikers4all)
Artikel 8
Het is de bedoeling om tijdens evenementen te genieten van het motorrijden in het algemeen. Als de manier van motorrijden binnen een groep echter te ver uiteen loopt, dan levert dat gevaar op voor: jezelf, voor de andere deelnemers en ook nog voor andere weggebruikers. Om dit gevaar tot een minimum te beperken dienen de onderstaande regels door alle Ambassadeurs/deelnemers, die herkenbaar zijn als, of meerijden met stichting Bikers4all te worden nageleefd:
A.  Geen alcohol of drogerende middelen voor en tijdens activiteit waarbij we op
      de motoren aanwezig zijn, of waar wij ter ondersteuning naar
      een kind of gezin gaan. 

B.  Geen overmatig drankgebruik tijdens activiteiten waar we bij aanwezig
      zijn van de Stichting. 

C.  Aanmelden voor een activiteit betekent automatisch dat men ook aanwezig is,
      tenzij men zich met een goede reden heeft afgemeld.
 D.  Rijd nooit boven je kunnen. Schaam je niet, maar vertel waar je moeite mee hebt.
 E.  Houd je aan de ‘Wegen Verkeerswet’ en het ‘Reglement
      Verkeersregels en Verkeerstekens’.
 F.  Ga baksteens-gewijs rijden. Met lage snelheden en bij stilstaan,
       naast elkaar komen, zodat de colonne korter wordt.
       Bij in- en uitvoegen en bij inhalen op de snelweg, kan de achterste motor door
       eerder zijdelings te gaan de rijstrook afblokken, zodat de motoren ertussen
       veilig kunnen in- en uitvoegen.
 G.   Houd voldoende afstand.
 H.   In geval van calamiteiten ben je zelf verantwoordelijk.
       a. Ga zo veel mogelijk rechts van de weg staan
          (liefst andere zijde van de vangrail);   
      b. Eén (of maximaal drie) van de motorrijders die verder achterin rijdt stopt bij het  
          
pechgeval en kijkt of hij kan assisteren 
          (denk hierbij of je iets te bieden hebt zoals: telefoon, technische kennis,
           EHBO, ANWB lidmaatschap, slangetje voor brandstof hevelen, enz)
      c. De groep stopt bij de eerstvolgende mogelijkheid en wacht op
         nadere informatie (bellen).
 I.    Volg de aanwijzingen op van de begeleiders van het evenement.
 J.    Denken en handelen: 
      a. Zorg dat je altijd het reisdoel kent (adres);
      b. Zorg dat je altijd eigen navigatiemiddelen bij je hebt (minstens een kaart)
      c. Zorg dat je voor een rit een volle tank hebt;
      d. Zorg dat je een paar telefoonnummers van rijders bij je hebt;
      e. Zorg dat je de verzekeringspapieren bij je hebt;
      f.  Zorg dat je motor technisch in orde is (geen gladde banden, goede remmen)
K.   Wanneer je een onervaren rijder bent en/of in het bezit bent van een wat
       lichtere motor, is het aan te bevelen om vóór in de groep te rijden.
      Door optrekken en afremmen, inhalen, etc. ontstaat een soort harmonica-effect.
      Als de eerste motor bijvoorbeeld 80 km/u rijdt moet de laatste vaak
      boven de 100 km/u rijden om bij te kunnen blijven.
L.   Introducés dienen door de participant geïnformeerd te worden over
      bovenstaande afspraken.
M.  Iedere deelnemer neemt geheel voor eigen verantwoordelijkheid
      deel aan evenementen die georganiseerd worden door een geregistreerde
      participant of wanneer deelgenomen wordt aan evenementen van derden,
      en ziet af van welke vorm van aansprakelijkheid dan ook richting het
      Stichtingbestuur en evenement-organisatoren.

3 maart 2013
Stichting Bikers4all
te Zutphen
kvk nummer 57520577
oprichter dhr. D.J Hoekman

Copy-Right

copyright

Kinderen
De informatie die hieronder vermeld staat, is belangrijk als men iets wilt doen tegen kindermishandeling.
Wegkijken en niets doen is geen optie.

wat een kind moet doen

Hulpinstanties

Sponsoren
logo bearfoot 1     Design & ontwerpstudio Bearfoot

 logo kirsten    Kirst’S Photography

11011916_777542495670990_7921921189175116062_n

Borduurhuis Steenderen.

gerrit flierman sponsoort onze stand en drukwerk, maar ook materiaal voor evenementen.

 

Stichting Bikers4all A5 achterkant logo

Yvonne Reclame is de vaste drukker voor het materiaal van Stichting Bikers4all

van laar.

  
steld vanaf 2014 alle bloemen beschikbaar voor de Stichting.

MHM

Motorhotel Meddo. bedank voor de sponsering van de ride out Winterswijk

logo schimmel.

Voor het belangeloos ter beschikking stellen van de auto.(ride out Twello)

 

hier kan