Baten en lasten

Stichting Bikers4all Begroting 2023      
       
Evenement uitgaven  ontvangsten  
       
Ride Outs € 1.200,00    
Donaties   € 1.000,00  
Merchandice € 1.000,00 € 1.200,00  
Kosten betaalrekening € 250,00    
Overige kosten € 300,00    
       
       
Totaal € 2.750,00 € 2.200,00  
       
       
       
       
Financieel overzicht 2022 Stichting Bikers4all     
       
  kosten  opbrengst  
       
Kosten algemeen € 671,66    
Ambassadeurs € 67,95    
Merchandise   € 143,95  
Ride outs € 1.222,67    
Donaties   € 3.046,35  
Kerst € 274,90    
       
  € 2.237,18 € 3.190,30 € 953,12
       
       
       
       
       
       
Totaal Liquide middelen 1-1-2023 1-1-2022 Resultaat
       
  € 7.958,18 € 7.005,06 € 953,12
       
       
Financieel overzicht 2021 Stichting Bikers4all        
         
  kosten  opbrengst    
         
Kosten algemeen € 258,94      
Ambassadeurs   € 435,00    
Merchandise € 211,80      
Ride outs € 531,79      
Donaties   € 2.425,80    
Kerst € 269,74      
         
  € 1.272,27 € 2.860,80 € 1.588,53  
         
         
Totaal Liquide middelen 1-1-2022 1-1-2021 Resultaat  
         
  € 7.005,06 € 5.416,53 € 1.588,53  
Stichting Bikers4all Begroting 2022  
    
Evenementuitgaven ontvangsten 
    
Ride Outs800,00  
donaties 1000 
Merchandice500,00600,00 
Toertocht vrijwilligers300  
Kosten betaalrekening220  
  
Overige kosten400  
Kerstactie350  
    
 2570,001600 -970,00
Het lijkt nu dat de merchandise geld heeft gekost ipv dat het wat op heeft geleverd. Bij de kosten van de merchandise zitten ook de naam- en ambassadeursbadges van de nieuwe ambassadeurs. Deze zijn echter niet gesplitst op de nota’s. Als de opbrengst van ontvangen borg/inschrijving ambassadeurs meegeteld wordt, komen we positief uit. 
Stichting Bikers4all Begroting 2021  
    
Evenementuitgaven ontvangsten 
    
Ride Outs600  
donaties 500 
Merchandice500700 
Toertocht vrijwilligers300  
Kosten betaalrekening200  
Jubileum 20 jaar B4A (uitgesteld)500  
Overige kosten400  
Kerstactie350  
    
 28501200 

 

Stichting Bikers4all Begroting 2021    
       
Evenement uitgaven  ontvangsten  
       
Ride Outs 600    
donaties   500  
Merchandice 500 700  
Toertocht vrijwilligers 300    
Kosten betaalrekening 200    
Jubileum 20 jaar B4A (uitgesteld) 500    
Overige kosten 400    
Kerstactie 350    
       
  2850 1200  
       
Stichting Bikers4all 2020 

 

 

Financieel overzicht 2020 Stichting Bikers4all      
           
    werkelijk 2020   werkelijk 2019  
           
OPBRENGSTEN          
           
donaties   165,00   565,00  
merchandise   286,50   1.150,50  
benefiet   0,00   1.736,75  
borg rugbadge       140,00  
           
Totaal Opbrengsten     451,50   3.592,25
           
KOSTEN          
           
Ride Outs   412,91   376,97  
Promotie Stichting          
kosten merchandise   187,76   1.140,14  
benefiet   0,00   293,24  
kerstactie   0,00   146,69  
toertocht          
teruggave borg       210,00  
Overige kosten   361,73   576,22  
bedankje vrijwilligers   303,52   67,10  
Bestuur          
           
Totaal Kosten     1.265,92   2.810,36
           
Resultaat Stichting     -814,42   781,89
           
Reserveringen     0,00   0,00
           
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   -814,42   781,89
           
           
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2019        
           
    31-12-2020   31-12-2019  
           
AKTIVA          
           
Vorderingen op lange termijn   0,00   0,00  
           
Vorderingen op korte termijn   0,00   0,00  
           
Liquide middelen   5.416,53   6.230,95  
           
Totaal Aktiva   5.416,53   6.230,95  
           
           
PASSIVA          
           
Eigen vermogen   5.416,53   6.230,95  
           
Reserveringen   0,00   0,00  
           
Overlopende passiva   0,00   0,00  
           
           
Totaal Passiva   5.416,53   6.230,95  
           

 

               
  werkelijk 2019   werkelijk 2018         
               
OPBRENGSTEN              
               
donaties 565,00   € 3.593,57        
merchandise 1.150,50   1.486,20        
benefiet 1.736,75   1.975,37        
borg rugbadge 140,00            
               
Totaal Opbrengsten   3.592,25   7.055,14      
               
KOSTEN              
               
Ride Outs 376,97   525,02        
Promotie Stichting     250,11        
kosten merchandise 1.140,14   1.150,08        
benefiet 293,24   944,52        
kerstactie 146,69   273,80        
toertocht     45,20        
teruggave borg 210,00            
Kinderdag De Eethoek     239,65        
Overige kosten 576,22   417,73        
bedankje vrijwilligers 67,10   157,55        
Bestuur              
               
Totaal Kosten   2.810,36   4.003,66      
               
Resultaat Stichting   781,89   3.051,48      
               
Reserveringen   0,00   0,00      
               
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING 781,89   3.051,48      
               
               
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2019          
               
  31-12-2019   31-12-2018        
               
AKTIVA              
               
Vorderingen op lange termijn 0,00   0,00        
               
Vorderingen op korte termijn 0,00   0,00        
               
Liquide middelen 6.230,95   5.449,06        
               
Totaal Aktiva 6.230,95   5.449,06        
               
               
PASSIVA              
               
Eigen vermogen 6.230,95   5.449,06        
               
Reserveringen 0,00   0,00        
               
Overlopende passiva 0,00   0,00        
               
               
Totaal Passiva 6.230,95   5.449,06        
               
       

 

 

 

 

 

 

 

   
  werkelijk 2018    werkelijk 2017  
         
         
OPBRENGSTEN        
         
donaties € 3.593,57   210,00  
merchandise 1.486,20   739,50  
eigen bijdrage ride out     160,00  
benefiet 1.975,37   2.672,08  
borg rugbadge     280,00  
         
Totaal Opbrengsten   7.055,14   4.061,58
         
KOSTEN        
         
Ride Outs 525,02   626,46  
Promotie Stichting 250,11   158,16  
kosten merchandise 1.150,08   702,57  
benefiet 944,52   657,83  
kerstactie 273,80   136,84  
toertocht 45,20      
teruggave borg     70,00  
Kinderdag De Eethoek 239,65      
Overige kosten 417,73   203,64  
bedankje vrijwilligers 157,55   140,60  
Bestuur        
         
Totaal Kosten   4.003,66   2.696,10
         
Resultaat Stichting   3.051,48   1.365,48
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING 3.051,48   1.365,48
         
         
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2018      
         
  31-12-2018   31-12-2017  
         
AKTIVA        
         
Vorderingen op lange termijn 0,00   0,00  
         
Vorderingen op korte termijn 0,00   0,00  
         
Liquide middelen 5.449,06   2.397,58  
         
Totaal Aktiva 5.449,06   2.397,58  
         
         
PASSIVA        
         
Eigen vermogen 5.449,06   2.397,58  
         
Reserveringen 0,00   0,00  
         
Overlopende passiva 0,00   0,00  
         
         
Totaal Passiva 5.449,06   2.397,58  
         
         
Stichting Bikers4all 2017        
  werkelijk 2017   werkelijk 2016  
         
         
OPBRENGSTEN        
         
donaties 210,00   395,00  
merchandise 739,50   547,00  
eigen bijdrage ride out 160,00      
benefiet 2.672,08      
borg rugbadge 280,00      
         
Totaal Opbrengsten   4.061,58   942,00
         
KOSTEN        
         
Ride Outs 626,46   82,68  
Promotie Stichting 158,16   0,00  
kosten merchandise 702,57   150,80  
benefiet 657,83      
kerstactie 136,84      
teruggave borg 70,00      
Overige kosten 203,64   159,60  
bedankje vrijwilligers 140,60      
Bestuur  0,00      
         
Totaal Kosten   2.696,10   393,08
         
Resultaat Stichting   1.365,48   548,92
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   1.365,48   548,92
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2017    
       
       
  31-12-2017   31-12-2016
       
AKTIVA      
       
Vorderingen op lange termijn 0,00   0,00
       
Vorderingen op korte termijn 0,00   0,00
       
Liquide middelen 2.397,58   1.032,10
       
Totaal Aktiva 2.397,58   1.032,10
       
       
PASSIVA      
       
Eigen vermogen 2.397,58   1.032,10
       
Reserveringen 0,00   0,00
       
Overlopende passiva 0,00   0,00
       
       
Totaal Passiva 2.397,58   1.032,10
       

 

 

Stichting Bikers4all 2016        
  werkelijk 2016   werkelijk 2015  
         
         
OPBRENGSTEN        
         
donaties 395,00   176,00  
merchandise 547,00   908,50  
         
         
Totaal Opbrengsten   942,00   1.084,50
         
KOSTEN        
         
Ride Outs 82,68   64,54  
Promotie Stichting 0,00   12,71  
kosten merchandise 150,80   1.133,55  
Overige kosten 159,60   159,10  
Bestuur        
         
Totaal Kosten   393,08   1.369,90
         
Resultaat Stichting   548,92   -285,40
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   548,92   -285,40
         
         
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2016        
         
         
  31-12-2016   31-12-2015  
         
AKTIVA        
         
Vorderingen op lange termijn 0,00   0,00  
         
Vorderingen op korte termijn 0,00   0,00  
         
Liquide middelen 1.032,10   483,18  
         
Totaal Aktiva 1.032,10   483,18  
         
         
PASSIVA        
         
Eigen vermogen 1.032,10   483,18  
         
Reserveringen 0,00   0,00  
         
         
Overlopende passiva 0,00   0,00  
         
         
Totaal Passiva 1.032,10   483,18  

 

Stichting Bikers4all 2015        
  werkelijk 2015   werkelijk 2014  
         
OPBRENGSTEN        
         
donaties 176,00   150,00  
merchandise 908,50   0,00  
reservering 2013 0,00   650,00  
         
Totaal Opbrengsten   1.084,50   800,00
         
KOSTEN        
         
Toertocht 0,00   30,00  
Ride Outs 64,54   181,63  
Promotie Stichting 12,71   108,30  
kosten merchandise 1.143,55      
Overige kosten 159,10   160,45  
Bestuur     0,00  
         
Totaal Kosten   1.379,90   480,38
         
Resultaat Stichting   -295,40   319,62
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING -295,40   319,62
         
         
         
         
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2015      
    31-12-2015   31-12-2014
         
AKTIVA        
         
Vorderingen op lange termijn   0,00   0,00
         
Vorderingen op korte termijn   0,00   0,00
         
Liquide middelen   483,18   778,58
         
Totaal Aktiva   483,18   778,58
         
         
         
PASSIVA        
         
Eigen vermogen   483,18   778,58
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
         
         
Overlopende passiva   0,00   0,00
         
         
Totaal Passiva   483,18   778,58
         

 

Stichting Bikers4all 2014        
  werkelijk 2014   werkelijk 2013  
         
OPBRENGSTEN        
         
Overboeking van Stichting naar vrienden B4A 0,00   900,00  
bijdragen toertocht 0,00   495,00  
bijdragen eindejaarsafsluiting 0,00   420,00  
donaties 150,00   424,75  
overig 0,00   134,50  
         
Totaal Opbrengsten   150,00   2.374,25
         
KOSTEN        
         
Toertocht 30,00   479,71  
Ride Outs 181,63   39,00  
NAH Dreamday Wageningen 0,00   68,42  
Eindejaarsafsluiting 0,00   350,61  
kerstpakketten 0,00   94,79  
Promotie Stichting 108,30   0,00  
Overige kosten 160,45   232,76  
Bestuur 0,00   0,00  
         
Totaal Kosten   480,38   1.265,29
         
Resultaat Stichting   -330,38   1.108,96
         
Reserveringen   0,00   0,00
         
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   -330,38   1.108,96
         
         
         
         
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2014        
  31-12-2014   31-12-2013  
         
AKTIVA        
         
Vorderingen op lange termijn 0,00   0,00  
         
Vorderingen op korte termijn 0,00   0,00  
         
Liquide middelen 778,58   1.108,96  
         
Totaal Aktiva 778,58   1.108,96  
         
         
         
PASSIVA        
         
Eigen vermogen 778,58   1.108,96  
         
Reserveringen 0,00   0,00  
         
Overlopende passiva 0,00   0,00  
         
         
Totaal Passiva 778,58   1.108,96  
         

 

Stichting Bikers4all 2013 werkelijk 2013  
     
OPBRENGSTEN    
     
Overboeking vrienden naar Stichting Bikers4all 900,00  
bijdragen toertocht 495,00  
bijdragen eindejaarsafsluiting 420,00  
donaties 424,75  
overig 134,50  
     
Totaal Opbrengsten   2.374,25
     
KOSTEN    
     
Toertocht 479,71  
Ride out Leroy 39,00  
NAH Dreamday Wageningen 68,42  
Eindejaarsafsluiting 350,61  
Kerstpakketten 94,79  
     
Totaal kosten   1.032,53
     
Overige kosten   232,76
Bestuur   0,00
     
Totaal Kosten   1.265,29
     
Resultaat Stichting   1.108,96
     
Reserveringen   0,00
     
TOTAAL EXPLOITATIESALDO STICHTING   1.108,96
     
Bikers4all – balans in €  per 31 december 2013  
    31-12-2013
     
AKTIVA    
     
Vorderingen op lange termijn   0,00
     
Vorderingen op korte termijn   0,00
     
Liquide middelen   1.108,96
     
Totaal Aktiva   1.108,96
     
     
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen   1.108,96
     
     
Overlopende passiva   0,00
     
     
Totaal Passiva   1.108,96