Beleidsplan

Inhoudsopgave

•     Inleiding
2.      Doelstellingen
•        Beheer van het vermogen
•        Financieel beleid
 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bikers4all.
Bikers4all bestaat al sinds 2000 en is een officiële stichting geworden op 19 Maart 2013.
In het beleidsplan wordt de koers van de Stichting voor de komende jaren nader uiteengezet.
Omwille van transparantie wordt het beleidsplan gepubliceerd op de website www.bikers4all.nl
Wij hopen dat u, na het lezen van dit beleidsplan, een goed beeld heeft gekregen van de uitdagingen die voor ons liggen en dat u de plannen van de stichting van harte gaat ondersteunen.

 Aanleiding Oprichten Stichting Bikers4all
 1. Oprichting
In het jaar 2000 zijn we opgericht door motorrijders die iets willen doen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Bikers4all is een onafhankelijke stichting.
Deze stichting is opgericht voor mensen om even de zorgen en de stress van hun dagelijkse leven, naar de achtergrond te laten zakken.
Door eigen ervaringen zijn we wijzer geworden en beschikken wij over een groot inleveringvermogens.
Het is voor ons makkelijker te begrijpen wat bijvoorbeeld ziektes met iemand kunnen doen.
De blijdschap van de kinderen, maar ook de volwassenen, als ze mee zijn geweest achterop een motor of trike.
Deze motorrijders, hebben gemeend om iets op te willen zetten en zich in te zetten voor personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zowel kinderen als volwassenen.

Deze groep vrienden cq lotgenoten rijden allen motor of trike en zouden graag ook eens de positieve kant van motorrijders willen laten zien.

 Belangrijk;
We zijn dus niet ontstaan/ afgeleid van één van de Nederlandse motorclubs.
En zeker niet van één van de buitenlandse motorclubs.
Het dagelijks bestuur van Stichting Bikers4all bestaat uit een 3-tal personen aangevuld met bestuursleden voortvloeiend uit de Ambassadeurs. 4x per jaar is er overleg, indien nodig vaker.
Ieder ambassadeur heeft inspraak, in de plannen die vanuit het hoofdbestuur komen.
Andere bestuurstaken worden op gevuld door ambassadeurs.
Ook deze stemmen zullen worden gehoord en besproken.

Doelstellingen en Beleid
2 Doelstellingen 
De doelstellingen zijn vastgelegd in de oprichtingsakte.
2.1. De stichting heeft ten doel:
•      Motorrijders en trike rijders samen te brengen,
       om die kinderen en volwassen personen die door een ernstige ziekte
       en/of mishandeling
       dat steuntje in de rug te geven, zodat men de moed niet laat zakken    
•      Deze steun willen wij geven doormiddel van, deze kinderen of volwassenen
       mee te nemen met ons achter op een motor of trike.
•      Het geven van voorlichting wat pest gedrag doet met kinderen en volwassenen.
       door het geven van presentaties op lagere scholen.   
2.2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
•      Het enthousiasmeren van belangstellenden en het werven van
       ambassadeurs en donateurs.
•      Het benaderen van fondsen en het aantrekken van sponsorgelden.
•      Het verkopen van – en ten behoeve van – aan de stichting gerelateerde artikelen,
       dit om gelden te genereren voor de Stichting en haar doelstelling.
•      Het inzamelen van geld voor personen die een steuntje in de rug
       kunnen gebruiken, middels het organiseren van motor-events en
       sponsoractiviteiten op dit gebied.
•      Ontwikkelen van merchandise en verkoop daarvan.
•      De website vernieuwen / verbeteren.
•      Een open en duidelijke communicatie via de website (inclusief financieel overzicht)

3. Doelstellingen Specifiek 2019

Meer zichtbaar aanwezig zijn op activiteiten van derden.
•      Meer ride outs zelf verzorgen.
•      4 tochten cq Ride Outs uitzetten.
•      Meer regionale en landelijke publiciteit voor Bikers4all
•      Het organiseren van een Benefiet.
•      Voorlichting geven over pesten en de gevolgen hiervan.

Het Beheer van het Vermogen
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.
•      Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer
       van de stichting vallen (bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), 
       dan zal de stichting zorg dragen voor een zo hoog mogelijk rendement.
•     Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zal dit beperkt blijven
       tot spaarrekeningen/spaardeposito’s.
•     Elk besluit tot afwijking van deze beleidsregel dient met instemming van het
       volledige bestuur genomen te worden.Kosten verbonden aan dit beheer dienen,
       voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit het rendement
       van het vermogen.

Financieel Beleid
 •     Jaarlijks wordt aan het einde van een boekjaar een begroting opgesteld
        voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar.
•      Teneinde de stichting financieel gezond te houden zullen deze begrote
        kosten ingehouden worden op de uitkering van verworven gelden.
•      De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag
        mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting
        daarmee te compromitteren.
•      Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële
       verantwoording over het afgelopen boekjaar opgemaakt worden door de
       penningmeester van de stichting ondertekend door de 3 bestuursleden
       van het dagelijks bestuur.