Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement:

Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van Stichting Bikers4all.

Algemeen:

In het Huishoudelijk Reglement worden nadere regels gegeven omtrent de werkzaamheden van het bestuur, aansprakelijkheid, de introductie en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Geregistreerde participanten/deelnemers kunnen een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement schriftelijk indienen bij het bestuur. Door toe te treden verklaart iedere participant/deelnemer van Stichting Bikers4all zich zonder voorbehoud te houden aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Taken bestuur

Artikel 1

1. Voorzitter

 • a. Draagt zorg voor de belangen van Bikers4All in het algemeen.
 • b. Waakt over de handhaving van de statuten en de huishoudelijkeregels.
 • c. Leidt de vergaderingen en regelt de te verrichten werkzaamheden.
 • d. Opent en sluit de voor alle participanten/deelnemers toegankelijke  bijeenkomsten van de stichting.
 • e. Beslist in bestuursvergaderingen bij staking der stemmen.
 • f. Houdt toezicht op de werkzaamheden van de overige bestuursleden.
 • g. Bij afwezigheid wordt die taak waargenomen door een van de overige bestuursleden van de stichting.
 • h. Hij ondertekent mede ter goedkeuring de notulen van alle vergaderingen van de stichting.

2. Vicevoorzitter

 • Treedt op als plaatsvervangend voorzitter.
   

3. Secretaris

 • a. Controleert de correspondentie van Stichting Bikers4All.
 • b. Van de uitgaande stukken behoudt hij een kopie.
 • c. Maakt notulen tijden de bestuursvergadering.

4. Penningmeester

 • a. Houdt toezicht op sponsorgelden en inkomsten uit merchandise van Stichting Bikers4All.
 • b. Houdt een kasboek bij.
 • c. Beslist welke uitgaven kunnen worden gedaan.

5. Overige bestuurleden

 •    Dragen zorg voor de belangen van Stichting Bikers4all, en zullen niets ondernemen ten nadele van de stichting.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 2

 • 1. Iedere participant is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Stichting Bikers4All aangerichte schade.
 • 2. Iedere participant is persoonlijk aansprakelijk voor elke schade, toegebracht aan derden, indien deze gebeurtenis zijn of haar eigen verantwoordelijkheid betreft.
 • 3. Stichting Bikers4all kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • 4. Iedere participant is verplicht zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren volgens door de wet gestelde richtlijnen.
 • 5. Iedere participant, die een introducé meeneemt naar een door de stichting georganiseerd evenement, dient deze persoon te informeren over deze aansprakelijkheidregels.
 • 6. Iedere participant dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • 7. Het is voor participanten niet toegestaan om zonder overleg met het stichtingbestuur van Bikers4all, contact te leggen met gezinnen en instanties waarvoor wij rijden. De gezinnen en instanties vallen onder verantwoording van het bestuur van Stichting Bikers4all. Ook is het niet toe gestaan om alleen achter te blijven bij een gezin c.q. tehuis. (de regel = samen uit, samen thuis.)

 

Herkenningstekens van de stichting Bikers4All

Artikel 3

 • 1. Verkoop van Stichting Bikers4all merchandise, geschiedt via webwinkel en verkoop tijdens evenementen. de opbrengst komt ten goede aan het doel. (zie statuten). 
 • 2. De door de Stichting beschikbare herkenningstekens, zogenoemde badges,kunnen door geregisterde participanten, tegen inkoopsprijs vermeerderd met verzendkosten gekocht worden.
 • 3. De badge heeft geen enkele waarde, dan alleen reclame te maken voor de Stichting, wie we zijn en wat we doen.Verder mag je vrijuit spreken over Stichting Bikers4alL, maar niet namens Stichting Bikers4all. Daar is het Stichtingbestuur voor, en de woordvoerders. 
 • 4. Het is een NIET toegestaan, zonder toestemming van het hoofdbestuur, herkenningstekens van de Stichting zelf te laten drukken of aan te laten brengen (t-shirts, mokken, muismatten, enz).
 • 5. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van het hoofdbestuur, wijzigingen aan te brengen aan de originele herkenningstekens (logo).

Introducés

Artikel 4

 • Introducés dienen altijd voorgesteld te worden aan een van de leden van het Stichtingbestuur.
   

Website

Artikel 5

 • De website van Stichting Bikers4All is de officiële informatiebron.
   

Sponsoring / adverteren

Artikel 6

 • 1. Het voltallige stichtingbestuur bepaalt of sponsorgelden geaccepteerd worden.
 • 2. Het voltallige stichtingbestuur bepaalt of bedrijven en instanties m.b.v. de Stichting Bikers4all mogen adverteren.

Fotografie en video opnamen

Artikel 7

 • 1. Foto’s en video’s tijdens evenementen van Stichting Bikers4All mogen alleen gemaakt worden, na overleg met, en toestemming van het bestuur.
 • 2. Evenementen waarbij geen foto’s gemaakt mogen worden, zullen vooraf herkenbaar gemaakt zijn via de website, en bij de voorafgaande briefing. Dit in verband met de privacy en de veiligheid van de personen voor wie we rijden.

Het rijden in groepen (herkenbaar als Stichting Bikers4all)
 

Artikel 8

Het is de bedoeling om tijdens evenementen te genieten van het motorrijden in het algemeen. Als de manier van motorrijden binnen een groep echter te ver uiteen loopt, dan levert dat gevaar op voor: jezelf, voor de andere deelnemers en ook nog voor andere weggebruikers. Om dit gevaar tot een minimum te beperken dienen de onderstaande regels door alle participanten/deelnemers, die herkenbaar zijn als, of meerijden met stichting Bikers4all te worden nageleefd:

 1. Geen alcohol of drogerende middelen voor en tijdens activiteit waarbij we op de motoren aanwezig zijn, of waar wij ter ondersteuning naar een kind of gezin gaan.
  a.Geen overmatig drankgebruik tijdens activiteiten waar we bij aanwezig zijn van de 
  Stichting. 
 2. Aanmelden voor een activiteit betekent automatisch dat men ook aanwezig is, tenzij men zich met een goede reden heeft afgemeld.
 3. Rijd nooit boven je kunnen. Schaam je niet, maar vertel waar je moeite mee hebt.
 4. Houd je aan de ‘Wegen Verkeerswet’ en het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens’.
 5. Ga baksteens-gewijs rijden. Met lage snelheden en bij stilstaan, naast elkaar komen, zodat de colonne korter wordt.
 6. Bij in- en uitvoegen en bij inhalen op de snelweg, kan de achterste motor door eerder zijdelings te gaan de rijstrook afblokken, zodat de motoren ertussen veilig kunnen in- en uitvoegen.
 7. Houd voldoende afstand.
 8. In geval van calamiteiten ben je zelf verantwoordelijk.
  a. Ga zo veel mogelijk rechts van de weg staan (liefst andere zijde van de vangrail);
     
  b. Eén (of maximaal drie) van de motorrijders die verder achterin rijdt stopt bij het pechgeval en kijkt of hij kan assisteren (denk hierbij of je iets te bieden hebt zoals: telefoon, technische kennis, EHBO, ANWB lidmaatschap, slangetje voor brandstof hevelen, enz)
  c. De groep stopt bij de eerstvolgende mogelijkheid en wacht op nadere informatie (bellen).
 9. volg de aanwijzingen op van de begeleiders van het evenement.
 10. Denken en handelen: 
  a. Zorg dat je altijd het reisdoel kent (adres);
  b. Zorg dat je altijd eigen navigatiemiddelen bij je hebt (minstens een kaart)

  c. Zorg dat je voor een rit een volle tank hebt;
  d. Zorg dat je een paar telefoonnummers van rijders bij je hebt;

  e. Zorg dat je de verzekeringspapieren bij je hebt;
  f. Zorg dat je motor technisch in orde is (geen gladde banden, goede remmen)
 11. Wanneer je een onervaren rijder bent en/of in het bezit bent van een wat lichtere motor, is het aan te bevelen om vóór in de groep te rijden. Door optrekken en afremmen, inhalen, etc. ontstaat een soort harmonica-effect. Als de eerste motor bijvoorbeeld 80 km/u rijdt moet de laatste vaak boven de 100 km/u rijden om bij te kunnen blijven.
 12. Introducés dienen door de participant geïnformeerd te worden over bovenstaande afspraken.
 13. Iedere participant/ deelnemer neemt geheel voor eigen verantwoordelijkheid deel aan evenementen die georganiseerd worden door een geregistreerde participant of wanneer deelgenomen wordt aan evenementen van derden, en ziet af van welke vorm van aansprakelijkheid dan ook richting het Stichtingbestuur en evenement-organisatoren.

3 maart 2013
Stichting Bikers4all
te Zutphen
kvk nummer 57520577
oprichter dhr. D.J Hoekman